INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
(Kto, jak i dlaczego będzie przetwarzał Państwa dane osobowe?)

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), na podstawie art. 13 RODO niniejszym informujemy, że:   

1. Administratorem Państwa danych osobowych, wskazanych w umowie pośrednictwa, jest Krzysztof Furman prowadzący działalność gospodarczą pod firmą FURMAN FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Pile, pod adresem: ul. Bydgoska 81/3, 64 – 920 Piła, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 7642707638, REGON: 52096703000000 (dalej: „Administrator”).
Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 64-920 Piła al. Piastów 5, drogą e-mailową pod adresem: biuro@furman24.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 507 050 404. 

Dlaczego i na jakiej podstawie prawnej Państwa dane osobowe będą przetwarzane?
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy pośrednictwa, której są Państwo stroną z uwagi na niezbędność przetwarzania do wykonania tej umowy (podstawa przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
3. Ponadto przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywać się będzie w celu rozwoju i utrzymywania z Państwem relacji dotyczących usług świadczonych w ramach Grupy Furman oraz prowadzenia marketingu bezpośredniego dotyczącego usług Administratora, co stanowi działanie mieszczące się w granicach prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (podstawa przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Komu będą udostępniane Państwa dane osobowe?
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą w szczególności:
     4.1. podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. np. podmioty prowadzące obsługę płacową, czy też informatyczną Administratora) oraz
     4.2. podmioty należące do Grupy Furman, tj. (1) Krzysztof Furman oraz Wojciech Furman prowadzący działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej pod firmą FURMAN FINANSE SPÓŁKA CYWILNA WOJCIECH FURMAN, KRZYSZTOF FURMAN oraz (2) KANCELARIA RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO „PROFIT” FURMAN SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Pile.

5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

Jakie są Państwa prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora?  
6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych posiadają Państwo prawo do:
        6.1. dostępu do treści swoich danych osobowych (zgodnie z art. 15 RODO),
        6.2. żądania sprostowania Państwa danych osobowych (zgodnie z art. 16 RODO), tj. poprawienia danych nieprawidłowych oraz uzupełnienia danych niekompletnych,
        6.3. żądania usunięcia Państwa danych osobowych (zgodnie z art. 17 RODO),
        6.4. żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych (zgodnie z art. 18 RODO),
        6.5. wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzanych danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO),
        6.6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych dokonywanego na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. W takim wypadku Administrator nie będzie mógł przetwarzać Państwa danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego,
        6.7. przeniesienia Państwa danych osobowych (zgodnie z art. 20 RODO), na które składa się:
               • prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych, które Państwa dotyczą,
               • prawo do przesłania innemu administratorowi Państwa danych osobowych bez przeszkód ze strony Administratora oraz
               • prawo do żądania przesłania danych bezpośrednio do innego, wskazanego przez Państwa administratora danych, jeżeli jest to technicznie możliwe.
Powyższe prawa można wykonać poprzez złożenie stosownego oświadczenia Administratorowi danych osobowych, wysłanego: (1) za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 64-920 Piła al. Piastów 5 lub (2) poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@furman24.pl.

7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie przez Państwa danych osobowych wskazanych w umowie pośrednictwa, jest dobrowolne, niemniej jednak konieczne w celu zawarcia i realizacji ww. umowy.
9. Administrator nie będzie w oparciu o Państwa dane osobowe podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym dokonywał profilowania.

Jak długo będą przetwarzane Państwa dane osobowe?
10. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do:
      (1) świadczenia na Państwa rzecz usług pośrednictwa,
      (2) dochodzenia roszczeń bądź
      (3) realizacji uzasadnionych prawnie interesów Administratora, wskazanych w pkt 3 powyżej, nie dłużej jednak niż do momentu usunięcia danych osobowych w przypadku uwzględnienia wniesionego przez Państwa sprzeciwu określonego w art. 21 RODO.